Статут ліцею

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ створений рішенням п’ятдесят восьмої сесії Тернопільської міської ради №6/58/127 від 31.03.2015 року шляхом реорганізації (поділу) ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ШКОЛА-ЛІЦЕЙ №13» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ, створеного рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради №5/26/31 від 30.04.2009 року, і є його правонаступником у встановленому порядку.

1.2.ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ, надалі в тексті ліцей, заснований на власності територіальної громади м. Тернополя, в своїй діяльності підпорядкований уповноваженому органу Тернопільської міської ради – Управлінню освіти і науки.

Організаційно-правова форма – комунальна організація                  ( установа,заклад).

1.3. Місцезнаходження ліцею: м. Тернопіль, вул. Винниченка,6.

1.4.Повне найменування навчального закладу: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочене найменування – ТПЛ СП.

1.5.Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в територіальних органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код, власну символіку.

1.6.Засновником (власником) Ліцею є Тернопільська міська рада (далі -засновник).

        1.7.Ліцей – загальноосвітній  навчальний заклад, який забезпечує відбір та спортивну підготовку обдарованої молоді,  створює  умови  для  розвитку  їх індивідуальних здібностей з метою  досягнення високих спортивних результатів  у поєднанні із здобуттям відповідної освіти.        1.8.Головними завданнями ліцею є:- здобуття вихованцями закладу повної загальної середньої освіти;- пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді; - організація інтенсивного та  високоефективного навчально-тренувального процесу,  забезпечення участі учнів  у змаганнях;- створення учням сприятливих умов для поєднання
інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил і
енергії;  - виховання та навчання талановитих, спортивно обдарованих, фізично розвинених учнів – патріотів своєї держави, спроможних представляти Україну на міжнародних змаганнях найвищого рівня; - проведення профорієнтаційної роботи зі  спортивною молоддю.        1.9.Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами  України,  постановами Верховної  Ради  України,  актами  Президента України,  прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 та власним Статутом.        1.10.Статут затверджується управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та реєструється місцевим органом виконавчої влади.

Зміни до Статуту розробляються ліцеєм та його засновником на основі Положення  про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №28 від 22.01.2014, та положення про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу, затверджуються управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та реєструються відповідно до чинного законодавства.

1.11.Діяльність ліцею будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей з національною історією й культурою; диференціації та оптимізації змісту й форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.12.Ліцей здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом .

 Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • - безпечні умови освітньої діяльності;
 • - дотримання державних стандартів освіти;
 • - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • - дотримання фінансової дисципліни.

1.13.Мова навчання у ліцеї – українська.

Профіль навчання - спортивний.

Класи у закладі формуються за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу.

1.14.Ліцей має право:

 • - проходити у встановленому порядку державну атестацію;
 • - визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу;
 • - визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • - спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити наукову-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • - використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • - надавати платні освітні послуги на договірній основі у відповідності до норм чинного законодавства;
 • - залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;
 • - укладати угоди про співробітництво з іншими закладами освіти, підприємствами та науковими установами (у тому числі й зарубіжними) відповідно до чинного законодавства;
 • - створювати інтернатні групи спортивного профілю з цілодобовим перебуванням та 3-х разовим харчуванням;
 • - використовувати на договірних засадах матеріально-технічну базу ТНПУ ім. В. Гнатюка та спортивну базу ТЗОШ № 30, інших установ тощо;
 • - брати участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях та визнавати регламенти їх проведення та умови участі;
 • - бути членом обласних, всеукраїнських, міжнародних організацій (федерацій) з різних видів спорту.

1.15.У ліцеї створюються та функціонують:

-       предметні методичні об’єднання, циклові методичні комісії

-       методичне об’єднання класних керівників;

-       науково-методична рада;

-       педагогічна рада;

-       Рада ліцею.

 Також може створюватися піклувальна рада ліцею.

1.16.Медичне обслуговування учнів здійснюється фахівцями міських закладів охорони здоров’я та Тернопільського обласного комунального лікарсько-фізкультурного диспансеру.

1.17. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18.Мікрорайон для ліцею не встановлюється. Учні зараховуються незалежно від місця їх проживання.

 1. II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Ліцей планує свою роботу відповідного до перспективного та річного планів роботи.

У плані роботи відображаються основні найголовніші питання роботи ліцею, визначаються перспективи його розвитку відповідно до стратегічного напрямку, визначеного засновником.

Річний план роботи обговорюється педагогічною радою та Радою ліцею.

 • 2. Основними документами, що регулюють навчально-виховний процес, є робочі навчальні плани, що складаються на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання. За необхідністю зміни інваріантної складової навчального плану, план погоджується у відповідності до норм чинного законодавства.
 • 3. Профільне навчання в ліцеї (футбол, легка атлетика, волейбол, біатлон та інші види спорту) здійснюється відповідно до чинного законодавства та за погодженням управління освіти та науки Тернопільської міської ради.
 • 4. Річний план роботи погоджується педагогічною радою та Радою ліцею і затверджується Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.
 • 5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно у встановленому порядку добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, технології, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
 • 6. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків (пар), тренування, лабораторно-практичних та семінарських занять тощо.
 • 7. До ліцею зараховуються учні, які отримали базову загальну освіту шкіл, гімназій і пройшли конкурсний відбір. Термін навчання в ліцеї 2 роки.

Зарахування учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому МОН.

Керівник ліцею зобов'язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до ліцею, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 • 8. В структурі ліцею встановлюються 1-2 курси, що відповідають 10-11 класам середньої загальноосвітньої школи:
 • 9. Структура ліцею складається з 1-го та 2-го курсів.

2.10. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

2.11.Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2.12. Робочі групи з числа педагогічних працівників розробляють Правила конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

 • 13. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до початку випробувань.

Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні ліцею та доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

 • 14. Для зарахування учня до ліцею батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, свідоцтво про базову освіту, копію свідоцтва про народження, медичну довідку встановленого зразка, на підставі якої учні можуть займатися в основній групі здоров’я з посиленим фізичним навантаженням, особову справу.
 • 15. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згідні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.
 • 16. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія ліцею, чисельність та склад якої визначається ліцеєм за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.
 • 17. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти і науки Тернопільської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
 • 18. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
 • 19. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог “Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл,(шкіл-інтернатів)”, затвердженої наказом МОН №389 від 19.06.2003 року.
 • 20. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання в попередньому закладі освіти.
 • 21. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.
 • 22. Навчальний рік розпочинається 1 вересня, поділяється на два семестри. Тривалість навчального року, канікул, порядок закінчення навчального року, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи в навчанні визначаються на основі чинного законодавства.
 • 23. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
 • 24. Ліцей працює у режимі п’ятиденного робочого тижня.
 • 25. Тижневий режим роботи ліцею регламентується розкладом занять, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором ліцею.
 • 26. Ліцей працює за змінним розкладом занять, що обумовлено інтенсивним вивченням профільних предметів.
 • 27. Тривалість уроку – 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками – дві великих перерви по 15 та 20 хвилин, а решта перерв – тривалістю 10 хвилин.

У ліцеї  викладання предметів інваріантної та курсів варіативної  проводяться у формі двох уроків підряд (пар).

 • 28. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та гурткові заняття.
 • 29. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення факультативів, курсів за вибором, відвідування занять у гуртках, клубах, студіях, практики.
 • 30. У ліцеї може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідницька практика та інші види навчальної діяльності, в тому числі допрофесійна підготовка у відповідності до норм чинного законодавства.
 • 31. Система оцінювання знань учнів ліцею – 12-ти бальна.
 • 32. Критерії оцінювання учнів ліцею регулюються нормами чинного законодавства.

              Семестрове та річне  оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється обов’язково у 12-ти бальній системі.

 • 33. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться класним керівником до відома учнів та батьків або осіб, які їх замінюють.
 • 34. Результати державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів головою атестаційної комісії.

2.35.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно- гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.36.Учні ліцею, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного  предмета, систематично порушують дисципліну, спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку, за висновками медичної комісії Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру про заборону займатися фізичною культурою, певними видами спорту, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися.

За рішенням педагогічної ради ліцею та за погодженням управління освіти і науки, як засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення статуту допускається відрахування учнів із ліцею та переведення їх до закладу за місцем проживання.

У разі незгоди учня (батьків або осіб, які їх замінюють) з відрахуванням з ліцею, він може оскаржити дії директора до ради ліцею. За поданням ради управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради створюється комісія, що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї комісії є остаточними.

За учнями ліцею зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітніх навчальних закладів.

2.37.Навчання у ліцеї завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації, а також переведення й випуск учнів визначаються відповідними документами Міністерства освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільненні від державної атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та МОЗ.

2.38.Ліцеїстам, які досягли значних успіхів у навчанні, встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: грамоти, подяки, грошові премії (в межах коштів, передбачених на ці цілі), подарунки.

2.39.Основною структурною одиницею ліцею є класи. Вони формуються адміністрацією ліцею на основі вікових та психофізичних особливостей, обраного виду спорту.

2.40.Кількість учнів та класів встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора ліцею.

2.41.Наповнюваність груп, їх поділ на підгрупи при вивченні профільних та інших предметів визначається відповідно до чинного законодавства.

2.42.Виховання учнів (вихованців) у закладі здійснюється під час проведення уроків та тренування в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.43.Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.44.У ліцеї  забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів ліцею до вступу в будь-які об`єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

ІІІ.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу у ліцеї є:

 • - учні;
 • - педагогічні працівники;
 • - керівники ліцею;
 • - психологи та соціальні педагоги;
 • - навчально-допоміжний персонал, інженерно технічні працівники;
 • - інші спеціалісти закладу;
 • - батьки (особи, які їх замінюють).

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу ліцею, їхні права та обов’язки визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.Учні мають право:

 • - вибирати форми навчання, спецкурси, факультативи, позакласні заняття;
 • -  користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;
 • - на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • - брати участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;
 • - брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • - брати участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях від імені ліцею;
 • - брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • - на захист від будь-яких форм експлуатації психічного та фізичного насилля, що порушують права або принижують честь, гідність;
 • - на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.Учні зобов’язані:

 • - систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • - дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
 • - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • - бережливо ставитися до майна ліцею;
 • - дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
 • - сумлінно вчитись, створювати доброзичливу і товариську атмосферу в ліцеї, проявляти повагу до дорослих і товаришів, поважати погляди й гідність інших людей;
 • - виконувати “Єдині вимоги до ліцеїстів”, схвалені рішенням Ради ліцею та педагогічною радою ліцею.

3.5.За невиконання ліцеїстами своїх обов’язків, правил внутрішнього розпорядку ліцею, порушення цього Статуту на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.6. Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

3.7. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

3.8. Педагогічними працівниками ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки, такі, що мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи у різних напрямках, в тому числі - вихованню підростаючого покоління любові до рідного міста, шанобливого ставлення до його історичних та культурних цінностей.

3.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10. Прийом на роботу педагогічних працівників здійснюється шляхом укладення трудового договору. До навчально-виховної роботи в ліцеї можуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів, а також спеціалісти наукових установ та організацій.

3.11. Педагогічні працівники мають право на:

 • - захист професійної честі, гідності;
 • - участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • - проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
 • - вільний вибір форм, методів, засобів навчання та виховання, не шкідливих для здоров`я учнів, виявлення педагогічної ініціативи;
 • - проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • - позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • - участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;
 • - підвищення кваліфікації, проходження курсової підготовки, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації;
 • - матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • - об`єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об`єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ліцею, здійснюється лише за їх згодою.

3.12. За творчі досягнення педагогічних працівників та особливі успіхи ліцеїстів можливе використання різних форм матеріального та морального заохочення педагогічних працівників за рахунок економії фонду заробітної плати та додаткових джерел фінансування.

 3.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів, а також збереженню їхнього здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • - контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • - нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
 • - сприяти формуванню позитивного іміджу та авторитету ліцею;
 • - настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • - виховувати повагу до державної символіки;
 • - виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України та Тернопільщини, країни походження, до державного устрою, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
 • - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • - захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, попереджати інші шкідливі звички;
 • - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;
 • - виконувати Статут ліцею, правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ліцею, умови контракту чи трудової угоди;
 • - виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування ліцею, накази й розпорядження адміністрацій, органів державного управління освітою;
 • - брати участь у роботі педради.

3.14.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов`язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.15.У ліцеї обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Вона здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.16.Педагогічні працівники, які за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

Інженерно - технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором ліцею згідно з чинним законодавством в межах затвердженого штатного розпису.

Їхні права та обов’язки регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку ліцею.

3.17.Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до ліцею.

3.18.Батьки учнів (особи, які їх замінюють) мають право:

 • - обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування у ліцеї;
 • - звертатись до органів управління освітою, директора ліцею й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею;
 • - приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ліцею;
 • - на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування ліцею та у відповідних державних, судових органах.

3.19.Батьки учнів (особи, які їх замінюють) несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання та їх виховання.

Вони повинні постійно дбати про:

 • - фізичне здоров’я, психічний стан дітей;
 • - створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
 • - поважати гідність дитини;
 • - виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни та рідного міста, державної мови, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • - виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини; сприяти здобуттю дітьми освіти в ліцеї.

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1.Управління та контроль за навчальним закладом здійснюється його засновником та управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

4.2.Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює його директор. Директором  закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

     Директор координує діяльність всіх ланок роботи ліцею, представляє ліцей у стосунках з іншими органами, організаціями, діє в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

4.3. Директор ліцею та його заступники призначаються наказом начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

 Звільняються директор ліцею та його заступники з посади наказом начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Звільнення заступників директора ліцею може здійснюватися у тому числі і за поданням директора з дотриманням чинного законодавства та висновку експертної комісії.

Штатний розпис ліцею розробляється директором та затверджується управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

        Директор призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов`язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

4.4.Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому МОН України.    

4.5.Управління ліцею здійснюється на основі принципів демократії, гуманізму, відповідальності, поєднання колегіального і одноосібного управління.

4.6.Для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом та організації науково-методичної роботи можуть вводитися додаткові посади згідно чинного законодавства.

4.7. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • - працівників ліцею - зборами трудового колективу;
 • - учнів ліцею - класними зборами ліцейних груп;
 • - батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників ліцею – 5, учнів – 5, батьків і представників громадськості – 5.

         Обрання делегатів оформляється  протоколом.

Термін делегатів повноважень становить 2 роки з дня їх обрання.

4.8. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова Ради ліцею, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ліцею, засновник.

4.9.  Конференція ліцею:

 • - обирає Раду ліцею, вносить пропозиції щодо кандидатури голови Ради, встановлює термін їх повноважень;
 • - заслуховує звіт директора й голови Ради ліцею;
 • - розглядає питання організації найважливіших напрямів діяльності ліцею;
 • - затверджує основні напрямки удосконалення навчально-виховного процесу ліцею;
 • - приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.10. У період між конференціями діє Рада ліцею.

4.11. Метою діяльності Ради ліцею є:

-  сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

 • - об'єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • - формування позитивного іміджу закладу та демократичного стилю управління ліцеєм;
 • - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.12. Основними завданнями Ради є:

 • - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • - формування навичок здорового способу життя;
 • - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько - експериментальної роботи педагогів;
 • - створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • - зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.13.До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність (непарне число) визначаються конференцією ліцею.

4.14. Рада ліцею діє на засадах:

 • - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • - дотримання вимог законодавства України;
 • - колегіальності ухвалення рішень;
 • - добровільності й рівноправності членства;
 • - гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ліцею, засновника, а також членами Ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення Ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7–денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх заміняють, та громадськості.

4.15.У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу узгоджувальної комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ліцею.

4.16. Очолює Раду ліцею голова, який обирається із складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не може бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

4.17. Рада ліцею:

 • - організовує виконання рішень конференції;
 • - вносить пропозиції щодо зміни типу закладу та профілів навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • - спільно з адміністрацією розглядає й погоджує план роботи ліцею та здійснює контроль за його виконанням;
 • - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею;
 • - сприяє формуванню мережі класів ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні» або срібною медаллю «За досягнення в навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення в навчанні та спорті», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • - заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • - виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • - розподіляє й контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • - розглядає питання родинного виховання;
 • - бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • - сприяє педагогічній освіті батьків;
 • - сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • - розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 • - організовує громадський контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням учнів;
 • - розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ліцею;
 • - вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • - може ініціювати розгляд кадрових питань та брати участь у їх вирішенні.

4.18. При навчальному закладі за рішенням конференції може створюватися та діяти піклувальна рада.

4.19. У ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор ліцею.

4.20. Педагогічна рада розглядає питання:

        -  удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу,

-  варіативної складової  робочого навчального плану;

-  планування та режиму роботи ліцею;

-  переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про   відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 -  участі в інноваційній та експериментальній діяльності ліцею, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

 • - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

        -   морального та матеріального заохочення учнів та працівників ліцею;

         -   морального заохочення  батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально- виховного процесу;

4.21. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Рішення педагогічної ради є обов’язковими для виконання всіма педагогічними працівниками.

4.22. Директор ліцею згідно контракту:

 • - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • - організовує навчально-виховний процес;
 • - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • - відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • - забезпечує права учнів ліцею на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • - призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;
 • - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • - розпоряджається в установленому порядку ліцейним майном і коштами;
 • - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • - встановлює надбавки, доплати, премії працівникам ліцею;
 • - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
 • - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

4.23.Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 1. V. Матеріально-технічна база

5.1.Матеріально-технічна  база  закладу   включає   будівлі,
споруди, землю, комунікації, обладнання, інші   матеріальні  цінності, вартість яких відображено у балансі.

       5.2.Майно ліцею належить йому на правах оперативного управління,  на праві власності територіальній громаді міста, рішення про заснування і статуту.

5.3.Для забезпечення навчально-виховного процесу база ліцею складається з навчальних кабінетів, спортивного, кабінету інформатики.

 

 

 

 

 

 1. VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Ліцей - неприбутковий бюджетний заклад.

6.2.Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.3.Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

 -    кошти засновника;

 - кошти місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти.

Додатковими джерелами фінансування є:

-   плата за надання додаткових освітніх послуг;

-   кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та  інші роботи,  виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

 -  дотації з місцевих бюджетів;

   -  валютні надходження;

 -  добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

-   інші кошти.

6.4.Ліцей може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

     Планові завдання на розвиток будь-яких платних послуг не встановлюється.

6.5.Порядок ведення бухгалтерського обліку у ліцеї визначається чиним законодавством.

За рішенням засновника у ліцеї бухгалтерський облік ведеться самостійно.

6.6.Кошти ліцею зберігаються на його рахунках в територіальних органах Державного казначейства і знаходяться у повному його розпорядженні. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання ліцеєм розрахункових показників його розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.

        6.7.Заборонено розподіл отриманих доходів ( прибутків) або їх частини серед засновників ( учасників), членів закладу, працівників    ( крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних осіб.

         Доходи ( прибутки) закладу використовується виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності передбачених цим Статутом та іншими підзаконними актами.

6.8.За погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради ліцей має право:

-  затверджувати структуру ліцею;

  -  розробляти штатний розпис;

         - встановлювати посадові оклади і ставки у відповідності з діючими схемами без збереження середніх окладів і без дотримання співвідношення чисельності керівників, викладачів, навчально-допоміжного та технічного персоналу в межах утвореного в установленому порядку фонду заробітної плати;

       - змінювати розміри надбавок або відміняти їх повністю;

- встановлювати працівникам ліцею доплати згідно чинного законодавства;

  - визначати порядок і розміри преміювання працівників, виходячи з  ефективності та якості їхньої праці в межах фонду оплати праці (фонду матеріального заохочення).

6.9.Ліцей має право на придбання та оренду необхідного приміщення, обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації, фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 Ліцей має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

6.10.За наявності фінансових можливостей (асигнувань) ліцею додатково можуть виділятися бюджетні кошти на спортивний інвентар, організацію та проведення спортивних заходів, участь в спортивних змаганнях, факультативах, консультаціях, індивідуальних навчаннях та для організації позакласної (гуртки, лекції, курси, спортивні секції, тощо), методичної, науково-експериментальної роботи.

6.11.Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.Ліцей за наявності незалежної матеріально-технічної та соціально-культурної бази власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, спортивних змагань, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3.Участь ліцею у міжнародних програмах, спортивних змаганнях, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

8.1.Державний контроль за діяльністю ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відповідні органи управління освітою.

8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ліцею з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

8.5.Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування ліцею або відповідного органу управління освітою.

8.6.Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

 1. IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ

9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею приймає засновник.

Реорганізація ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм.

У разі ліквідації ліцею його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи        ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4.Ліквідація чи реорганізація ліцею здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.5 При реорганізації чи ліквідації ліцею учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.6.При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.